MÁM ZÁJEM Spalovna Termizo Liberec

Žáci se seznámí s technologickým procesem spalování odpadů, s výhodami a nevýhodami dané technologie a dalšími případnými možnostmi jeho zpracování. Důraz bude kladen na energetické využívání odpadu – výhody i nevýhody.

TERMIZO, LIBEREC
Doprava: BUS – odjezd z Černého Mostu
Časová náročnost: Doprava Praha-Liberec 75 min
vlastní exkurze cca 80–90 min.
cesta zpět 75 min.
časová náročnost vč. přesunů 5 h.
Termín: středy od října do listopadu 2019
Věková skupina: 7., 8. a 9. třída ZŠ, SŠ
Maximální počet osob: 25


Virtuální exkurzeSpalovna Termizo (Termické zpracování odpadů) je v Liberci od roku 1999, má kapacitu zpracování 117 000 t odpadů ročně – to je ½ odpadů vyprodukovaných v Libereckém kraji za rok.

Z těchto odpadů vyrobí teplo pro cca 17 000 domácností (tzn. cca 630 TJ tepla). Tím dokáže nahradit spálení zhruba 30 milionů m3 zemního plynu. Vlastní turbíny (3,5 MW + 1 MW) vyrobí za rok  26 GWh elektrické energie, což stačí pokrýt hod celé technologie spalovny a ještě do veřejné sítě dodat 16 GWh elektřiny, což je roční spotřeba cca 3 000 domácností.

Komunální odpad, který se zpracovává, obsahuje i látky, které mohou mít nebezpečné vlastnosti. Moderní spalovna zlikviduje tyto nebezpečné složky komunálního odpadu a její technologie je postavena tak, že z původního množství přijatého komunálního odpadu oddělí cca 100 tun toxických kovů ročně. Tyto materiály (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) se v technologii spalovny převedou na stabilní a nerozpustné formy (kovy, oxidy, hydroxidy, sulfidy) a jsou předány na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů. Tím se prakticky eliminuje možnost kontaminace podzemní vody pod skládkami, což je alarmující nebezpečí hrozící v budoucnu lokalitám odkládajícím komunální odpad na málo zabezpečené skládky.

Po procesu spalování vzniknou zbytkové popeloviny (cca 1/3 váhy spáleného odpadu, tzn. cca 28 000 tun ročně, objemově je to cca 1/10 z původního objemu), které prošly žárem topeniště (až 1100 °C). Tyto popeloviny nemají nebezpečné vlastnosti a mají podobné vlastnosti jako stavební výrobky typu maltoviny. Popeloviny tedy lze s výhodou využívat jako stavební výrobek (např. pro výstavbu pozemních komunikací ve stavbě skládky, hrází, skládkových kazet apod.). Z popelovin se ročně vyseparuje cca 1200 tun železného šrotu pro hutě. Celková míra materiálového využití popelovin na výrobky je cca 97 %.

Budoucnost EU však spočívá v oběhovém hospodářství, které je založené na lepším využívání stále ubývajících zdrojů, a to jak domácnostmi, tak výrobními a průmyslovými podniky. Výrobky, které přestanou fungovat, by podle tohoto principu neměly skončit na skládce. Materiály, z nichž jsou vyrobeny, by měly být do maximální míry využívány dál, buď jako vedlejší produkty či zpětně získané látky.

Spaloven komunálních odpadů je v EU cca 460 s průměrnou kapacitou 180 000 tun ročně a zpracovávají tedy zhruba 80 mil tun komunálního odpadu (KO).  Energetickým využitím KO produkují téměř 20 milionů tun popela (cca % ze vstupního KO). Je to jistě i v EU významná komodita a je třeba hledat všechny cesty, jak nastavit trend maximálního materiálového využívání tohoto kvalitního materiálu.  To ovšem většina vyspělých států v EU dělá (Německo, severské státy, Holandsko, Belgie, Rakousko, Dánsko, Francie, Velká Británie atd.), ale v režimu odpadu. Jediná naše spalovna využívá tento cenný vedlejší produkt v režimu výrobku. Proto produkuje cca 0,3 % odpadu vztaženo na vstupní KO. Tedy téměř 100krát méně než jiné spalovny. To je nepochybně správná a žádaná cesta.

V EU vyrobí spalovny teplo pro 11 milionů domácností, elektrickou energii pro pohon vlastních strojů a 6 milionů domácností. Jedná se o ekologické využití nebezpečného odpadu (takové jsou ve skutečnosti vlastnosti tohoto odpadu) KO s mimořádně efektivní kogenerační technologii s účinnosti až 90%. Navíc KO obsahuje více než 70 % uhlíku, který nemá fosilní původ a jeho spalování nepřispívá tedy k oteplování planety. Dále lze materiálové využívat separované kovy (Fe, Al, Cu, Pb, Zn) recyklované z popelu separačními magnetickými a elektromagnetickými postupy. Tak tedy v praxi vypadá optimální varianta oběhového odpadového hospodářství v energetickém využívání KO.

Obtížným odpadem, který opakovaně vzniká činností člověka a může mít i nebezpečné vlastnosti, lze v našem zařízení nahradit neobnovitelné zdroje energií (mazut, zemní plyn) a primární suroviny (stavební hmoty, železná ruda). Je proto zbytečné funkci moderních spaloven démonizovat, neboť patří mezi nejmenší znečišťovatele životního prostředí a nejkvalitnější tepelné zdroje. Proto ani nepřekračuje žádný ohlašovací limit pro emise do ovzduší, vody a půdy v Integrovaném registru znečištění.

Předmětem podnikání společnosti je:

 • nakládání s odpady

 • výroba tepla

 • výroba elektřiny

 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

 • provoz spaloven odpadu a zařízení schválených pro spoluspalování odpadu

 • výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd

Efekty moderní spalovny:

 • použití nejmodernější technologie (BAT – Best Available Techniques),1
 • bezpečné plnění nejpřísnějších emisí do ovzduší, vody, půdy,
 • pevný odpad po spalování neobsahuje toxické organické látky – noPOPs (Persistent Organic Pollutants – perzistentní organické látky), energetické využívání vstupních odpadů přináší významné ekonomické efekty a lze jej materiálově využívat jako stavební výrobek
 • z popelu lze recyklovat a materiálově využívat železo, dále slitiny hliníku a mědi; nejvyspělejší recyklační technologie umí získávat i olovo, zinek a sklo,
 • odstraňování nebezpečných látek a katalytický rozklad POPs ve spalinách,
 • vysoká účinnost kogenerační výroby tepla a elektřiny,
 • náhrada primárních surovin – uhlí, mazut, kamenivo, cement, rudy železa a barevných kovů,
 • snížení emise skleníkových plynů – CO2, metan,
 • komunální odpad obsahuje více než 70 % uhlíku, který nemá fosilní původ a jeho spalování tedy nepřispívá k oteplování planety,
 • vyloučení kontaminace podzemní pitné vody, která hrozí při prostém skládkování komunálního odpadu,

Vlastní průběh exkurze:

Zahájení – kinosál v infocentru

 • Úvod – představení objektu a školení o bezpečnosti na exkurzi a v prostorách spalovny
 • Krátký film o spalovně odpadů
 • Seznámení s historií a současností spalovny
 • Seznámení s použitými technologiemi a stručný výklad o fungování spaloven a jejich energetickém využití
 • Diskuse a zapojení žáků do debaty

Vlastní prohlídka – provoz, velín

 • Krátké shrnutí exkurze
 • Rozdání pracovních listů a vysvětlení úkolů
 • Debata – diskuse – otázky odpovědi
 • Ukončení exkurze a přesun na autobus


Použité prameny:Soubory

Počet stažení: